Informatie
Alle informatie die op deze website en op het forum was, is of wordt geplaatst, evenals de informatie die er uit af te leiden is of valt is nimmer bedoeld als een advies. Het plaatsen van het openen en/of sluiten van posities, hoe zorgvuldig ook gedaan, leidt of kan nooit leiden tot een absolute zekerheid. De geplaatste posities zijn onze posities die in het echt ook zijn of (kunnen) worden ingenomen, maar deze zijn en blijven altijd vrijblijvend en indicatief en absoluut niet bedoeld als advies. U bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk of u een bepaalde aan- of verkoop van welk financieel product dan ook doet, of het nu om het openen of sluiten van een positie gaat, maar ook of het een long of een short positie betreft.
Wij hebben geen inzage in uw beleggingsportefeuille en/of beleggersprofiel. U dient als doe-het-zelf-belegger (‘execution-only ‘) over voldoende kennis te beschikken en steeds, al naar gelang uw persoonlijke situatie, zélf de afweging te maken of u de verkregen (beleggers)informatie wenst op te volgen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verliezen, en/of enige schade op welke manier dan ook geleden, als u heeft besloten om een positie in te nemen of te sluiten.
Uit de inhoud van het forum en de informatie die er uit af te leiden is, geplaatst door ons en/of door derden, kan geen conclusie of aanbeveling worden afgeleid.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het gebruik van dit forum waaronder bijvoorbeeld het bezoeken van deze website, de onbereikbaarheid van deze website, de bijdragen die door derden op de website zijn geplaatst of het afgaan op informatie die op of via deze website of anders namens en via Beleggenmetplezier wordt verstrekt. Wij zijn niet aansprakelijk voor verwijzingen naar websites van derden en informatie die op deze website van derden te vinden is.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de meningen en boodschappen van bezoekers en/of gebruikers op het forum. De geplaatste berichten en/of reacties worden niet vooraf bekeken. Mochten er foutieve, onjuiste, kwetsende of discriminerende berichten worden geplaatst dan zijn wij bevoegd deze berichten te verwijderen.

Het gebruik van deze website en of het forum
Het is strikt verboden de inhoud van deze website of andere uitingen namens Beleggenmetplezier geheel of gedeeltelijk te kopiëren, reproduceren, fragmenten over te nemen, te commercialiseren of op een andere manier ter beschikking van derden te stellen!
De aan u verstrekte inlogcodes blijven eigendom van deze site en mogen niet aan derden verstrekt worden. Bij constatering van misbruik kan u de toegang tot de site of het forum geweigerd worden.
Hoewel het streven van Beleggenmetplezier er op is gericht dat deze website continu toegankelijk is, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat deze website om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. Deze website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. De informatie op deze website, inclusief de tekst in deze disclaimer, is vatbaar voor wijzigingen welke zonder aankondiging kan geschieden.

Abonnementen
Een gratis of betaald abonnement is voor bepaalde tijd en wordt vooraf gecommuniceerd en berekend en of afgerekend naar ratio. Er kunnen onderlinge verschillen tussen de bedragen en looptijden optreden. Een gratis of betaald abonnement zal nooit zonder expliciete toestemming worden verlengd. Alle vooruit betaalde abonnementsgelden worden nimmer gecrediteerd, gerestitueerd of verrekend.

AVG
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG bevat nieuwe privacy regels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. Wat betekent dit voor onze leden, relaties en bezoekers van deze website?
Het enige wat wij van onze leden en relaties weten is een e-mailadres. Hierop ontvangen onze leden en relaties af en toe een bericht van ons. Wilt u als lid of relatie geen berichten meer van ons ontvangen dan (en dat kon altijd al) kunt u zich afmelden. Wanneer u zich niet afmeld geeft u ons expliciet toestemming om u af en toe een bericht te sturen. Zo blijven uw privacy gegevens bij ons gerespecteerd en beschermd!

Winst = winst!
Wellicht een overbodig advies, maar u bent en blijft natuurlijk altijd vrij om mijn posities te kopiëren, tegen willekeurige aantallen. Hierbij is mijn devies: winst = winst! Wij proberen iedere positie met een minimale winst van 25/30 euro te sluiten. Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat na vijven de aex of een aandeel ineens gaat dalen of stijgen. Dan is er geen tijd meer om iedereen per mail op de hoogte te brengen dat we een positie gaan sluiten. Het kan dus voorkomen, dat het sluiten van een positie dan wel op de chat wordt gemeld,  maar dat er pas `s avonds of voorbeurs een mail wordt verzonden om de positie de volgende beursdag te sluiten. U kunt dan meer winst dan wij op de positie behalen, maar het kan natuurlijk ook een keertje andersom zijn. Houdt dus ook altijd de chat in de gaten! Vertrouwt u een positie niet of heeft u er geen goed gevoel over, neem deze dan niet in of sluit hem tijdig naar eigen inzicht.

AFM besluit
Hoewel wij namens Beleggenmetplezier geen directe aanbevelingen of tips verstrekken, maar een ieder in onze keuken laat meekijken, verlangt de AFM toch volgens artikel 5.1 een AFM Identiteit (artikel 15 Besluit).
Een ieder die beleggingsaanbevelingen uitbrengt dient de naam en functie van de natuurlijke persoon die de informatie heeft opgesteld en de naam van de persoon die verantwoordelijk is voor het uitbrengen van de informatie openbaar te maken. Dit is van belang omdat deze gegevens van waarde kunnen zijn voor beleggers bij het afwegen van hun beleggingsbeslissingen.

  Identiteitsgegevens:   Fred Weites – Gieten

Behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.